Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Bo bedre - med enøk

Norge er blant de landene i verden som bruker mest energi. Vårt forbruk av elektrisitet har de siste årene steget med over en prosent i året. Veksten i forbruket skyldes både økt utbygging av det offentlige tjenestetilbudet, og ikke minst økende forbruk i husholdningene.

I et såkalt normalår – med tilnærmet normal nedbør og normal temperatur produserte vi tidligere mer energi enn vi brukte. Det gjør vi ikke lenger. I et normalår bruker vi nå mer enn vi produserer, og vi må importere elektrisitet fra våre naboland.

Bruk energien produktivt

Betydningen av enøk eller energiøkonomisering øker stadig fordi vi har begrensede energiressurser og på grunn av miljøhensyn. Det er viktig å arbeide for å øke produktiviteten av vår egen energibruk. Det vil si å bruke minst mulig energi og få mer ut av den energien vi har til rådighet. Derfor er det viktig å "reservere" elektrisitet til elektriske apparater og heller benytte energiformer som olje, gass, varmepumpe og bioenergi til oppvarming.

Hvordan ta ut enøkgevinst

Dette heftet gir et godt grunnlag for huseiere, husbyggere og alle andre interesserte i planleggingen av enøktiltak. En del tiltak kan du gjøre selv, du kan spare mye på bare å endre bovaner. Enøkgevinsten kan også tas ut ved enkle service- og vedlikeholdsarbeider på tekniske installasjoner.

En betydelig enøkgevinst kan du få ved mer omfattende tiltak. Disse vil ha lengre inntjeningstid, og de vil kreve mer planlegging. Et eksempel er etterisolering, og dette heftet beskriver hvilke krav den nye Plan- og bygningsloven har til isolering.

Å vurdere oppvarmingskilde og -system kan også være lønnsomt, særlig med tanke på at hos en gjennomsnittsfamilie i Norge går 60% av energiutgiftene til oppvarming. Over tid vil det være en fordel å benytte flere energikilder i et fleksibelt oppvarmingssystem. Vannbåren oppvarming gir deg muligheten til å distribuere varmen fra ulike energikilder som varmepumper, biobrensel eller sol. Dette heftet beskriver både ulike oppvarmingskilder og -systemer.

Husk også at enøk og inneklima er to sider av samme sak. Riktig gjennomførte enøktiltak skal både sørge for effektiv energibruk og ivareta godt inneklima.

Vi håper du vil ha glede av heftet og at du vil bruke det som et oppslagsverk. Skulle du ha ytterligere spørsmål, ta gjerne kontakt med det regionale enøksenteret i ditt fylke. Nummeret finner du bakerst i heftet.

Lykke til!

| neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i heimen" utgitt av NVE 1999]

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS