Søk på stikkord

Enøk i hjemmet

Plan- og bygningsloven; viktige endringer

Plan- og bygningsloven med veiledninger og forskrifter er revidert og er gjeldende i ny versjon fra 1997/1998.

§77 i Plan- og bygningsloven er grunnleggende, og sier at "ethvert byggearbeid skal utføres fagmessig og teknisk forsvarlig slik at det ferdige byggverket tilfredsstiller de krav som er satt til sikkerhet, helse, miljø og brukbarhet i medhold av denne loven".

Ansvaret for byggeplasskontrollen er blitt overført fra kommunen til planleggerne og de utførende. Disse skal være forhåndsgodkjent og ha godkjente kontrollplaner.

Kommunen skal føre tilsyn med at alle kontrollsystemer og godkjenninger er på plass og blir fulgt opp. Selv om kommunen fortsatt har full rett til å foreta stikkprøvekontroll på byggeplassen, kan et byggearbeide utføres uten besøk fra teknisk ansvarlige i kommunen.

Et system for godkjennelse, kontroll og ansvar er innført slik at feil i byggesaker skal kunne føres tilbake til den eller de som har direkte ansvar for feilen.

§93 pkt e: Tiltak som krever søknad og tillatelse er utvidet slik at søknadsplikt også gjelder "Oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner".

Forhåndskonferanse
Det er nå innført "forhåndskonferanse", som er et uforpliktende møte før innsending av søknad. Forhåndskonferansen er frivillig og har som formål å etablere en tidlig kontakt mellom partene samt å styre byggesaken inn i riktig spor på en uforpliktende måte allerede fra begynnelsen.

Forhåndskonferanse er en fin måte å begynne et byggeprosjekt på, og du kan ha med dine egne representanter f.eks. håndverkere på konferansen.

Isolasjonskravene til boliger er skjerpet sammen med kravene til bedre ventilasjon.

Endringer og innskjerpelser i Plan- og bygningsloven er foretatt for å redusere samfunnets kostnader til utbedring av feil og mangler på byggverk (beregnet til 2,4 milliarder kroner i året), og utfra ønsket om "- å bruke Plan- og bygningsloven mer aktivt i miljøvernpolitikken".

< forrige | neste >

[Kilde: Brosjyren "Enøk i hjemmet" utgitt av NVE 1999]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS