Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Gode råd om valg av varmepumpesystem

Økonomi

En varmepumpe er en investering som skal være lønnsom på sikt, velg derfor en løsning med lang levetid. 15-25 år er lang levetid, mens 8-10 år er kort tid i denne sammenheng.

 • Økonomien varierer vesentlig fra prosjekt til prosjekt og må beregnes.
 • Dersom en gammel oljefyr eller varmtvannsbereder er moden for utskifting, bør dette tas med i regnestykket: Prisen for en varmepumpe vil i noen tilfeller være i samme størrelsesorden som en oljefyr. Varmepumper for tappevannsoppvarming har ofte en bereder innebygd. Dette sparer en separat investering.
 • En investering i varmepumpe i bolig vil sjelden bli lønnsom hvis tilknyttede investeringer, som vannbåren varme eller annen varmedistribusjon, skal betales av energibesparelsen varmepumpen gir. Det er en rimelig vurdering å holde dette utenfor, og begrunne disse med komfort og inneklima.
 • Med en elektrisitetspris på 50 øre pr. kWh, kan det være vanskelig å få varmepumper lønnsomme. Men det finnes gode grunner til å regne med en prisøkning over tid, og en varmepumpe skal vare lenge. Det skal ikke mer enn 15 øre stigning til, før det jevnt over vil være lønnsomt med varmepumper. (Denne stigningen er en realitet pr i dag.)
 • I fremtiden vil behovet for å bremse høy effekt etter alt å dømme bety nye tariffer. Dette kan komme til å bety en todelt elpris (en pris for de første kilowattimene, høyere pris på resten) og/eller billigere elektrisitet om natta. Begge deler vil tale til fordel for varmepumper. Det siste vil bare fullt ut kunne utnyttes med akkumulator.
 • I en byggeprosess er ofte prioriteringene på slutten de vanskeligste. Husk at i det første året i et nybygg kan en varmepumpe spare ekstra mye på utgifter til oppvarming fordi fjerning av byggets fuktighet krever mye varme. Men det som virkelig teller er på lang sikt: Varmepumpen gir besparelser år etter år.
 • Prisen på en fremtidig kompressorutskiftning har betydning for driftskostnadene. Prisene kan variere mellom kr 5.000 og 10.000 avhengig av leverandør. For komfortvarmepumper koster bytte av kompressor vanligvis kr 7-8.000.
 • Kompressorens kvalitet og levetid varierer. Noen leveres med 10 års garanti, andre med 1 eller 2 år.
 • En bolig med årlig energibehov til oppvarming på 20.000 kWh, vil - med en god varmepumpe - kunne spare opptil 14.000 kWh eller rundt kr 9.100 pr. år (ved en energipris på 65 øre/kwh). Det er denne besparelsen som skal betale varmepumpen. Lønnsomheten vil variere vesentlig, avhengig av fysiske anleggsforhold, leverandørens økonomiske tilbud og klima - og temperaturforhold.
 • Hvis investeringen betraktes som brukte penger, som en miljøinnsats - og deretter en lavere årlig elektrisitetsregning som et gode, kan en varmepumpe lett forsvares.
 • Leverandøren bør, om ønskelig, levere en kontantstrømanalyse for investering og drift. Det er den beste måten å regne økonomi på. En kontantstrømanalyse viser lønnsomheten fra år til år og kan ta hensyn til renter, inflasjon og prisutvikling på energi.
 • Enkelte regionale enøksentre gir støtte (tilskudd og/eller lån) til investering i varmepumpe. I noen tilfeller gis det også støtte til distribusjon av vannbåren varme. 10-20 % støtte kan gjøre varmepumpeprosjekter til økonomisk gode prosjekter. Det finnes tilfeller der kommunale energiverk har egne støtteordninger. Husbanken kan utvide lånerammen for oppføringslån med inntil kr 50.000 ved investering i varmepumpe.
 • Investering i varmepumpe er en forsikring mot høye energikostnader i fremtiden og betyr økt verdi på boligen.

<forrige | neste>

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS