Søk på stikkord

Trippelgevinst med varmepumpe

Ordliste

Arbeidsmedium: Stoffet som sirkulerer i varmepumpen og flytter energien fra fordamperen til kondensatoren. Stoffet har slike egenskaper at det opptrer som væske og damp ved de trykk og temperatur vi har behov for.

Effekt: Et mål for hvor fort energi brukes eller tilføres. Måles i kilowatt (kW).

Energi: En egenskap som må være tilstede for at noe skal kunne skje. Energi forekommer i ulike former (stillingsenergi, bevegelsesenergi, kjemisk energi, elektrisk energi, varmeenergi etc), og de ulike energiformene har ulike energikvaliteter. Energimengder måles i kilowattimer(kWh), mens energikvalitet ikke har noen bestemt måleenhet. Selv om energimengde til 1 kWh elektrisk energi er like stor som energimengden til 1 kWh varmeenergi, gjør forskjellen i energikvalitet at de to energimengdene som oftest ikke er sammenlignbare.

Energikvalitet: Elektrisitet er "høyverdig" energi, den kan brukes til alle slags formål, blant annet til å drive en kompressor i en varmepumpe. Generelt bør slik energi reserveres for motordrift, belysning, elektronikk etc. Det anses derfor som sløsing med energikvalitet å bruke elektrisitet til oppvarming. Varmeenergi er en energiform som i liten grad kan brukes til andre formål enn oppvarming.

Fordamper: En varmeveksler i en varmepumpe, hvor arbeidsmediet mottar varme og fordamper. Kollektor: En væskeførende slange for varmepumpe som henter varme til fordamperen. Kondensator: En varmeveksler i varmepumpen hvor arbeidsmediet kondenserer, dvs går over fra damp til væske og avgir energi.

Tilskuddsvarme: Den delen av varmebruken som ikke leveres fra varmepumpen, gjerne ved effekttopper.

Trykkreduksjonventil: Også kalt ekspansjonsventil og strupeventil. I en varmepumpe sørger ventilen for å senke trykket og dermed temperaturen, slik at mediet får lavere temperatur enn varmekilden, og kan få overført varme fra denne.

Viftekonvektor: En effektiv form for radiator med innebygget vifte. En rimelig løsning for distribusjon av varme fra væske-til-vann varmepumper i eksisterende hus som ikke har vannbårent anlegg.

Varmefaktor: Nyttbar varmeenergi dividert på kjøpt elektrisk energi, varierer stort sett mellom 2 og 5. Varmefaktoren bestemmes av konstruksjon og arbeidsbetingelser.

Årsvarmefaktor: Den mengde energi i form av varme som en varmepumpe leverer, dividert på energibruken (vanligvis elektrisitet), for å drive varmepumpen, regnet over et år. Varierer mellom 1,5 og 4. Faktor 2 halverer energibruken. Faktor 4 sparer 75 % energi. Høy årsvarmefaktor gir god driftsøkonomi. Det finnes ulike definisjoner og det er forskjell på varmepumpens og systemets årsvarmefaktor. Netto årsvarmefaktor inkluderer all innsatsenergi til avriming, pumper og vifter i systemet. I varmesystemets årsvarmefaktor er også tilskuddsvarmen innregnet.

<forrige |

[Kilde: Brosjyren "Trippelgevinst med varmepumpe" utgitt av NVE 2000]

Annonse:

_______________________________________________

Nettansvarlig: Gaute Øvereng

Enøk-senteret Møre og Romsdal AS, Hovdebygda, 6150 Ørsta
Tlf. 700 60 000

Copyright 2003-2006 Enøk-senteret AS